• ၂၀၁၆ -၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်
 • Tags:
  admin / / /
 • Open Myanmar Initiative မှ ထုတ်ဝေသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်များအနက် မွန်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရငွေ၊ သုံးငွေ ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်များဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်၊ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ ဝင်ငွေ၏ ၉၀.၉၀%ကို ပြည်ထောက်စု ထောက်ပံ့ငွေမှ

 • ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်
 • admin / / /
 • Open Myanmar Initiative မှ ထုတ်ဝေသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်များအနက် မန္တလေးတိ်ုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရငွေ၊ သုံးငွေ ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်များဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဝင်ငွေ ၅၀.၀၆% ကို ပြည်ထောက်စု

 • EuroCham Myanmar ၏ Consumer Goods Guide 2016
 • admin / / /
 • ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း (EuroCham Myanmar) ၏ Consumer Goods 2016 တွင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက် အနေအထား၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ ကိန်းဂဏန်း၊ စာရင်းအင်း၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက် လူသုံးကုန်ကဏ္ဍရှိ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ၊ လူသုံးကုန်ကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ

 • EuroCham Myanmar ၏ Energy Guide 2016
 • admin / / /
 • ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း (EuroCham Myanmar) ၏ Energy Guide 2016 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဈေးကွက်အခြေအနေ၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် နေရာအရပ်များနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ကိန်းဂဏန်းနှင့် စာရင်းအင်းများ အစရှိသည့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ အခြေခံ အချက်အလက်များ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်

 • EuroCham Myanmar ၏ Manufacturing Guide 2016
 • admin / / /
 • ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း (EuroCham Myanmar) ၏ Manufacturing Guide 2016 တွင် လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေနှင့် နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ၏ တည်နေရာများ၊ စက်မှုဇုန်တည်နေရာများ၊ ဈေးကွက် ကိန်းဂဏန်းနှင့် စာရင်းအင်း အစရှိသည့်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၏ အခြေခံ အချက်အလက်များ၊ တင်ဒါသတင်းအချက်အလက်နှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ၊

 • EuroCham Myanmar ၏ Agriculture Guide 2016
 • admin / / /
 • ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း (EuroCham Myanmar) ၏ Agriculture Guide 2016 တွင် လက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဈေးကွက်၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရာအရပ်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် အမျိုးအစားများ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ ကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက်များ အစရှိသည့် အခြေခံ အချက်အလက်များ၊ တင်ဒါသတင်းအချက်အလက်၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ

Banda Post