• စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကလေးခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ကလေးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ကလေးမြို့နယ်၊ ကလေးဝမြို့နယ်နှင့် မင်းကင်းမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို

 • ချင်းပြည်နယ် ၊ မင်းတပ်ခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ မင်းတပ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် မင်းတပ်မြို့နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်နှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး

 • ချင်းပြည်နယ် ၊ ဖလမ်းခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဖလမ်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဖလမ်းမြို့နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်နှင့် တွန်းဇံမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို

 • ချင်းပြည်နယ် ၊ ဟားခါးခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဟားခါးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဟားခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ

 • ကရင်ပြည်နယ် ၊ လွိုင်ကော်‌ခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဘားအံခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဘားအံမြို့နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်နှင့် သံတောင်ကြီးမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို

 • ကရင်ပြည်နယ် ၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ကော့ကရိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ

Banda Post