စြမ္းအင္က႑အေျခအေနအေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ား သိေကာင္းစရာမ်ား

/ /

ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုန္သြယ္မႈတိုု႔တြင္ ထိပ္ဆံုုးေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ႏုုိင္ငံအတြက္ အဓိက ဝင္ေငြ ရွာေပးေနသည့္ က႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ စြမ္းအင္က႑၏ မူ၀ါအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အခြန္ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားႏွင့္ အစိုုးရ၊ ပုုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးသတင္း အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး Parami Energy ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးျပည့္ဝထြန္းက မတ္လ ၁၄ရက္တြင္ Internews ႐ံုး၌ လာေရာက္ေဟာေျပာေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလို နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အထူးျပဳ သတင္းသမားမ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲကို Internews ႏွင့္ Business Reporting Group (BRG) တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေလ့ရွိသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ USAID ၏ Private Sector Development Activity (PSDA) အစီအစဥ္ျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္လုိသည့္ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ thtun@internews.org /၀၉၄၂၀၁၁၁၇၂၂ သုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ – ေဆြးေႏြးပြဲသည္ သတင္းရယူရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ နားလည္မႈပိုမုိရရွိရန္ ရည္ရြယ္သည့္အတြက္ off the record ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။)

က်င္းပမည့္အစီအစဥ္

ေန႔ရက္ – ၁၄ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၉ (ၾကာသာပေတးေန႔)

အခ်ိန္    – နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၂ နာရီအထိ

ေနရာ    – Internews ႐ံုး။

အမွတ္ – ၁၅၄၊ ဥယ်ာဥ္လမ္းသြယ္ (၂)၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။ (ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚ ကုကၠိဳင္းကုန္းေက်ာ္တံတားေအာက္ရွိ ဖူဆန္ဘံုေက်ာင္းေဘးလမ္းမွဝင္ရသည္)

Facebook Comments