• ျမန္မာႏိုင္ငံ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမ်ား
 • admin / / /
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ပက္သက္၍ အေျခခံအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ရွိေနၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒ ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ တို႔မွာ သိသင့္သိထိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ကို ၂၀၁၇ ခုနစ္၊ မတ္လ

 • ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ
 • admin / / /
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွ ျပ႒ာန္းခဲ႔သည္။ ဤဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ေျမအသံုးျပဳခြင့္၊

 • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
 • admin / / /
 • ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို စုစည္းေပးထားသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ (၃၅) ခု ကို စုစည္းေပးထားၿပီး အခြန္အေကာက္၊ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စစားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္၊

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ
 • admin / / /
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ စားသံုးသူတို႕ က မိမိ၏အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္၍ ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲရာတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ မခံရေစရန္၊ စီးပြားေရး

 • စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ
 • admin / / /
 • ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၉) အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုနစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ႔သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ တရားသျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေစေရး၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္၊ ေစ်းကစားျခင္းမ်ား ကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ထားရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္

 • ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးအလုိက္ဖြဲ ့စည္းလိုက္ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူေကာ္မတီမ်ားစာရင္း
 • admin / / /
 • ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ မွ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုနစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ား ကိုေအာက္ပါအတိုင္းဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး

Page 125 of 126« First...20406080100...122123124125126
Hit Counter
Banda Post