၂၀၁၉ တြင္ ျမန္္မာဟာ GDP တိုးတက္မႈ စံခ်ိန္တင္ၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အျမင့္ဆံုး ရွိေနဦးမယ္လို႔ ဆိုလိုက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ

/ /

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑အတြင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွတဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ macroeconomics ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Oxford Business Group (OBG) မွ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာ အသစ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ားရွိေနတာ မွန္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အသာတင္ကုန္ထုက္လုပ္မႈတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရွိေနျပီး အာဆီယံေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဖံြးျဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနတယ္ ဆိုထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနလား ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေပတံ ႏွစ္မ်ိဳး နဲ႔ တိုင္းတာေနၾကတာ ေတြ႔ရျပီး အစိုးရ အေနနဲ႔  Macroeconomics နဲ တိုင္းတာ တြက္ခ်က္တာ ေတြ႔ရျပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ Microeconomics နဲ႔ တိုင္းတာ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ အလားတူ ကမာၻ႔ဘဏ္လို ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြ အထူးသျဖင့္ အစိုးရကို ကူညီေပးေနတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြက ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေနေၾကာင္း ဆိုၾကတာ မ်ားပါတယ္။

လက္ရွိ Oxford Business Group က ထုတ္ေဝတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ထပ္မံေပၚထြက္လာဖြယ္ရွိၿပီး စီးပြားက႑ာဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္္အတြင္းမွာ တိုးတက္လာေနမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္မလား ဆိုတာ ေရးသားဖို႔ ေကာင္းတဲ့ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ ျမန္မာစီးပြားေရး မေကာင္းဘူး။ က်ဆင္းလာေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျပာအဆို အမ်ားစုဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီက လာတာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုဟာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းအေပၚ အေျခခံျပီး ေျပာတာမို႔ ရာႏူန္းျပည့္ မွန္ကန္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တိုင္းတာတဲ့ ေပတံဟာ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြသာ ျဖစ္သင့္သလို သူတို႔ ေျပာဆိုခ်က္ေတြနဲ အစိုးရ ထုက္ျပန္ခ်က္ေတြဟာ တိုင္းတာမႈအေပၚမွာ ထိေရာက္ေသာ ေပတံမ်ား ျဖစ္တယ္ ဆိုပါရေစ။

Oxford Business Group ရဲ့ ၂၀၁၉ ျမန္္မာ့စီးပြားေရး အစီရင္ခံစာထဲမွာ  ပါတဲ့ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (special economic zones) မ်ား ဆက္လက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို အားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း The Report: Myanmar 2019 အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေသးစိတ္အား ပူးတြဲပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Press Release_The Report Myanmar 2019_EN
Press Release_The Report Myanmar 2019_MM

Facebook Comments