ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ထုတ္ျပန္

/ /

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ August လအတြငး္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ MSDP စီမံကိန္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan) ဟာ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းျပေျမပံုျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြအားလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ MSDP ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ ရည္မွန္းေရးဆြဲထားတာျဖစ္ၿပီး အာဆီယံနဲ႔ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျဖစ္ေအာင္ပါ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။

ျမန္မာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း (Myanmar Development Institute) က MSDP ကို ကမကထျပဳဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးမူဝါဒေတြကို အၾကံဉာဏ္ေပးေနတဲ့ Renaissance Institute လည္း ေရးဆြဲမႈမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထု ပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီ MSDP မွာ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္၊ ပန္းတိုင္ ၅ ရပ္၊ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၈ ခ်က္နဲ႔ ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၅၁ ခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ကေန ပန္းတိုင္ ၅ ရပ္ဖစ္တဲ့ အမ်ိုးသားျပန္လည္ ရင္ျကားေစ့ေရးနဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေရးနဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့မက္ခရို စီမံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးနဲ႔ ပုဂၢလိကဦးေဆာင္တဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္နဲ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ သဘာဝသယံဇာတနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္သာယာဝေျပာေရး စတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို့ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းအေၾကာင္းအျပည့္အစံုကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

Banda Post မွ ယခင္တင္ျပေပးဖူးေသာ Myanmar Sustainable Development Plan ကိုလည္း ျပန္လည္ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

Myanmar Sustainable Development Plan

Facebook Comments