ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္

/ /

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားရာ၌ ေလ့လာ/ကိုးကားႏုိင္ရန္ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။

[http://www.bandapost.org/wp-content/uploads/2019/02/inslovency-FATF-advice.pdf]


Facebook Comments