ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကိုရီးယားေစ်းကြက္သို႔ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ

/ /

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္  Korea Myanmar Research Association (KOMYRA) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးနွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကိုရီးယားေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစႏုိင္ေရး၊ ျပည္ပသုိ႔ေစ်းကြက္တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားနွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုိ႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား  တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းစဥ္         – ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကိုရီးယားေစ်းကြက္သို႔ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ”

                                    “Trade Promotion of Myanmar Agricultural Products into Korea Market”

 

ေဆြးေႏြးမည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ား   –       Prof.Young-jun Choi မွ “Korean Agricultural Import Market Status and Outlook

–               Prof.Hyunyong Park မွ “Agricultural Products Import Process of Korea and Import Restrictions Cases”

ေန႕ရက္                         –   ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ (စေနေန႔)

 

အခ်ိန္                            –   မြန္းလြဲ (၁၄:၀၀) နာရီ

ေနရာ                            –   ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၊ပထမထပ္၊မဂၤလာခန္းမႀကီး၊

အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Facebook Comments