စီးပြားေရးသတင္းမ်ားေရးသားရန္ အေျခခံလက္စြဲ

/ /


Journalist Toolkits by Internews

ဤစာအုပ္ကို USAID Private Sector Development စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ Internews အဖြဲ႕သားမ်ားက ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ USAID Private Sector Development စီမံကိန္းအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးအထူးျပဳ မီဒီယာသင္တန္းမ်ားတြင္ လက္စြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး သတင္းမ်ားကို အထူးျပဳေရးသားသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား ကိုးကားႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။


အခန္း(၁)
ေဘာဂေဗဒ (စီးပြားေရး) ဆိုတာဘာလဲ / ေဘာဂေဗဒ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား


အခန္း(၂)
စီးပြားေးရးသတင္းမ်ားကို ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ တင္ျပျခင္း


အခန္း(၃)
စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကို ေရဒီယိုတြင္ တင္ျပျခင္း


အခန္း(၄)
Economic / Business Journalism ဆိုတာဘာလဲ


အခန္း(၅)
စီးပြားေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လုိရွာေဖြမလဲ


အခန္း(၆)
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္


အခန္း(၇)
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ


အခန္း(၈)
ကုန္သြယ္ေရးက႑


အခန္း(၉)
ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑


အခန္း(၁၀)
ဥာဏပစၥည္း မူပုိင္ခြင့္


အခန္း(၁၁)
စားသံုးသူအခြင့္အေရး


အခန္း(၁၂)
အေျခခံအခ်က္အလက္အေျချပဳသတင္းစာပညာ (Data Journalism) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း


အခန္း(၁၃)
Data Visualization


စီးပြားေရးဆုိင္ရာေဝါဟာရမ်ား


စီးပြားေရးသတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား


အစိုးရ၏စီးပြားေရးဝါဒ (၁၂) ခ်က္


Hit Counter
Banda Post