ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးက်ေရာက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

/ /

ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးေခၚ သီးႏွံဖ်က္ပိုး က်ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
အေျခစိုက္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးက ယေန႔ (မတ္လ ၁၄ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Facebook Comments