ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ျမိဳ ့ေလးျမိဳ ့တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္မည္

သစ္ေတာဦးစီးငွာနမွ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေဆာင္ေလွ်ာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ထား၀ယ္၊ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး နဲ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕တို႔မွာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ ရယူျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျပဳလုပ္မယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သဘာ၀သစ္ေတာနယ္ေျမေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျမရယူျခင္း၊

Colliers International ၏ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္

Colliers International မွ ၂၀၁၇ ခုနစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ေဝသည့္ Myeik Property Market (Annual Market Report 2017) တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသျကီးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တနသၤာရီတိုင္းေဒသျကီ္းတြင္ လူဦးေရ (၁,၄၀၈,၄၀၁) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၂.၇၄) ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ အလင္းေရာင္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အသံုးျပုသည့္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိုး (၈) ရာခိုင္နႈန္းျဖင့္ အနည္းဆံုး