ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း(PDF)

ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရရဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း စာအုပ္ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရရဲ့ မူဝါလုပ္ငန္းတာ၀န္ ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုေဖာ္ျပေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ့ ေငြေၾကးသံုးစဲြမႈ အေျခအေနမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ သိရွိေစဖို႔ ထုက္ေ၀တာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ မီဒီယာမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ ဖိတ္ေခၚေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑(၇)ခု

ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ အေနနဲ  ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ က႑(၇) ခု ရွိပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦးနဲ ေျမယာဖံြျဖိဳးေရးက႑၊ ခရီးသြားလာေရးအတြက္ ေျမယာဖံြျဖိဳးေရး ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္

ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံု က႑အတြက္ စီးပြားကူးသန္း မွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ ရဲ့ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ပဲမ်ိဳးစံု စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ပဲမ်ိဳးစံု ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေလ့လာ တင္ျပျခင္း ဆိုတဲ့ စာတမ္း ပါ။ ျမန္မာ့ ပဲေလာကရဲ့ အေျခအေနေတြ ေစ်းကြက္ ေ၀စု ရရွိမႈ

နမၼတူျမစ္ေပၚ ေရကာတာစီမံကိန္းေတြ တည္ေဆာက္ေနမႈ ေဒသခံေတြ ဘာေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္ရတာလဲ

  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ နမၼတူျမစ္ေပၚ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနမႈတို႔ကို ေဒသခံေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ေနၾကပါတယ္။ အဓီက အခ်က္ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာရယ္၊ ေဒသပါတ္၀န္းက်င္ ပ်က္ဆီးမွာကို စီုးရီမ္တာေတြရယ္ေၾကာင့္ နဲ အတူ ေဒသခံလူေတြအတြက္ အက်ဳိးစီးပြား မရွိဖူးလို႔ ယူဆၾကတဲ့ အတြက္ပါ။

ရွမ္းၿပည္နယ္အတြင္း ၿပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား

ရွမ္းၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ပထမအၿကိမ္ (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) အတြင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒ (၁၆) ခု ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ဥပေဒ (၁၂) ခု စုစုေပါင္း ဥပေဒ (၂၈) ခု ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာတြင္ လူဦးေရ (၅,၈၂၄,၄၃၂) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၁၁.၃၁) ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသျကီးမ်ားအနက္ စာတတ္ေျမာက္မႈနႈန္း (၆၄.၆) ရာခိုင္နႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ

ရွမ္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ Shan State Investment Opportunity Survey Report ကို ၂၀၁၇ ခုနစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝထားၿပီး