စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေန

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း၃၅၀ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႕မယ့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေတြ ထိုးႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ Invest Myanmar Summit 2019 မွာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးႏိုင္ ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ကသာျမိဳ႕နယ္ပ်ဥ္ေလးေက်းရြာမွာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံနိင္မည့္ က႑မ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရႊက္ဖို႔ ရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း(၆)ခု ရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရကေနလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ လာၾကဖို႔ ဖိက္ေခၚေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ (၂)ေမြးျမဴးေရး က႑ (၃)သတၱဴရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး က႑ (၄)BOT စနစ္ျဖင့္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒသစ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ပထမအၾကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ဥပေဒအမွတ္(၆)ျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္က ဘာထူးျခားလဲ ယခင္က ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားကိုသာ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိခဲ့ရာမွ ဥပေဒသစ္တြင္

သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ကြက္မ်ားစာရင္း

ရတနာနယ္ေျမအသီးသီးရွိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာလုပ္ကြက္မ်ားမွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ လုပ္ကြက္မ်ားစာရင္းျဖစ္သည္။ လံုးခင္း၊ ဖားကန့္ရတနာနယ္ေျမတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ကြက္ ၂၉၃ ကြက္၊ ခႏၱီးရတနာနယ္ေျမတြင္ ၅ ကြက္၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၅၉ ကြက္၊ မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး ၊ ကသာခရိုင္္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကသာခရိုင္ အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကသာျမို့နယ္၊ ဗန္းေမာက္ျမို့နယ္၊ အင္းေတာ္ျမို့နယ္၊ ေကာလင္းျမို့နယ္၊ ပင္လယ္ဘူးျမို့နယ္၊ ထီးခ်ိုင့္ျမို့နယ္ နွင့္ ဝန္းသိုျမို့နယ္ မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး ၊ ကေလးခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကေလးခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးျမို့နယ္၊ ကေလးဝျမို့နယ္နွင့္ မင္းကင္းျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးတြင္္ လူဦးေရ (၅,၃၂၅,၃၄၇) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၁၀.၃၄) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး၊

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး ဥပေဒ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုနစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ(၁၃) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုဂၢလိကပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး ကာ္မတီဝင္/ေကာ္မတီဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးက တာဝန္ဝတၱရားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္/တာဝန္ဝတၱရားေဆာင္ရြက္ရန္ အားထုတ္ေနစဥ္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈ၊

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၂ ခုနစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၎ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလွ်င္ ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူသြားလာသည့္လမ္းေပၚတြင္ မည္သည့္အားကစားနည္းမ်ိဳးမွ် ကစားျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ဝင္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္ေသာလမ္း မရွိသည့္ ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိုတားျမစ္ထားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ား ဥပေဒ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၃ ခုနစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ား ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤဥပေဒအရ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ သတ္မွတ္ေျမငွားရမ္းခ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးျပဳခ ေပးသြင္းသည့္