INGO/NGO မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ လစာဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္

INGO/NGO မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ လစာဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ ၁၉၅၄ ခုနွစ္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ့ (အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား) အက္ဥပေဒ အရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၁ ခုနွစ္၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရးနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ ဗီယင္နာ ကြန္ဗင္းရွင္း သေဘာတူစာခ်ုပ္အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၃

တိုင္းေဒသႀကီးယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒေပၚအေျခခံၿပီးဘာသတင္းေတြလုပ္လို႔ရႏိုင္မလဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာက်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၈/၂၀၁၈) အျဖစ္ ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္း၊ ေဆာင္းပါး ထုတ္လုပ္ေရးသားႏုိင္မယ့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို စုစည္းမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒပါ ႏႈန္းထားေတြက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔

စီးပြားေရးသတင္းမ်ားေရးသားရန္ အေျခခံလက္စြဲစာအုပ္ တတိယအႀကိမ္ထြက္ၿပီ

ဤစာအုပ္ကို USAID Private Sector Development စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ Internews အဖြဲ႕သားမ်ားက ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ USAID Private Sector Development စီမံကိန္းအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးအထူးျပဳ မီဒီယာသင္တန္းမ်ားတြင္ လက္စြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္/ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ စီမံကိန္းမ်ား

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္/ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ႏွစ္ခုစလုံးသုိ႔ ADB အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊

ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း(IFC)က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား

ကမၻာ႔ဘဏ္အုပ္စု(World Bank  Group)ဝင္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း(IFC)က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ႔ဘဏ္(World Bank)က အစုိးရမ်ားကုိ ေငြေၾကးထုတ္ေခ်းေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း(IFC)သည္ ပုဂၢလိက႑ကုိ ေငြထုတ္ေခ်းသည္။ကမၻာ႔ဘဏ္(World Bank) က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ

ကမၻာ႔ဘဏ္(World Bank) က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားတဲ့ စီမံကိန္းမ်ား

ကမၻာ႔ဘဏ္(World Bank) က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ အတည္ျပဳထားၿပီး/ျပဳဆဲ၊ စီမံကိန္းအတြက္ သုံးစြဲမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ စတာေတြကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ အေသးစိတ္အေျခအေနေတြျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းမတုိင္မီ ေဆာက္ရြက္ခဲ့တဲ့ လူမႈဝန္းက်င္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခအမ်ုိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္၊ ဒီမွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ လိပ္စာေတြကုိလည္း

စားသံုးသူအညႊန္းကိန္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္

ျပည္တြင္းစားသံုးသူအညႊန္းကိန္း (Consumer Price Index-CPI) ဟာ ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာတာ ဒီႏွစ္ ဩဂုတ္လကုန္မွာ CPI အညႊန္းကိန္းဟာ ၁၄၄.၁၇ ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လကုန္ကာလနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၈.၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုျမင့္တက္လာတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ လအလိုက္အစီရင္ခံစာမွာ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒ

ဇြန္ ၂၈ ရက္မွာ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒမွာ အခန္း ၃၁ ခန္းပါဝင္ၿပီး ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း ၃၉၉ ခုပါဝင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရကေန ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန့မွာ တိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး

McKinsey Global Institute က ထုတ္ျပန္တဲ့အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ပါဝင္

ကမၻာေက်ာ္ အၾကံေပးကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ McKinsey&Company ရဲ႕ McKinsey Global Institute က ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၁ ႏုိင္ငံကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္မွာ ၁၈ ႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို မၾကာေသးမီက အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀

ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာ(ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဟာ ပုံမွန္္ႏႈန္းထားျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုိက္မ်ားရွာေဖြမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေလဆိပ္သစ္တည္ေဆာက္မႈစသည့္  စီမံကိန္းမ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အထူးတုိးတက္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ ယခုစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသုံးစရိတ္အမ်ားအျပားသုံးစြဲမႈရလာဒ္အျဖစ္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ