မြန္ျပည္နယ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ အဆိုပါဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိ္ုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားကို အနည္းဆံုးက်ပ္ ၂၀,၀၀၀ (က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း) မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္

မြန္ျပည္နယ္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ဥပေဒကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒအရ မြန္ျပည္နယ္ လမ္းႏွင့္တံတား ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳခေကာက္ခံရမည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊

မြန္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မြန္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုနစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။အဆိုပါ ဥပေဒအရ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ေျမယာခြန္ကို ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႕ ေပးသြင္းၿပီး ၎ဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္႐ာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ သံုးစြဲရမည္ဟု ပါရွိသည္။ မြန္ျပည္နယ္

မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤဥပေဒအရ မြန္ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ “မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းေရျပင္ သို႔မဟုတ္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္၊ ယာဥ္၊ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဂရန္အင္း၊ သီးသန္႔အင္း၊

မြန္ျပည္နယ္ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က မြန္ျပည္နယ္ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုနစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းကိုင္ေနသူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန တြင္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းကာလႏွင့္ သက္တမ္းတိုးကာလတို႔မွာ

မြန္ျပည္နယ္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မြန္ျပည္နယ္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုနစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒအရ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုနစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားသည္။ယခု ျပ႒ာန္းသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ၏ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၅ ခုနစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားခဲ႔ၿပီး ၎မတိုင္မီ ျပ႒ာန္းသည့္မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမွာ ၂၀၁၂ ခုနစ္မွ ျဖစ္ၿပီး

မြန္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္္ လူဦးေရ (၂,၀၅၄,၃၉၃) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၃.၉၉) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ၏ နွစ္သန္းခန့္သည္ နိုင္ငံျခားသို့ သြားေရာက္ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎အနက္ မြန္ျပည္နယ္မွ သြားေရာက္ေနထိုင္သူ

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္

Tags:

Open Myanmar Initiative မွ ထုတ္ေဝသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားအနက္ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရေငြ၊ သံုးေငြ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ ဝင္ေငြ၏ ၉၀.၉၀%ကို ျပည္ေထာက္စု ေထာက္ပံ့ေငြမွ

မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤဥပေဒအရ မြန္ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ “မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းေရျပင္ သို႔မဟုတ္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္၊ ယာဥ္၊ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဂရန္အင္း၊ သီးသန္႔အင္း၊