မေကြးတိုင္းေဒသျကီးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးတြင္ လူဦးေရ (၃,၉၁၇,၀၅၅) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၇.၆၁) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးသည္ ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္း (၆၀.၆ နွစ္) နွင့္ တစ္နွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးမႈနႈန္း (

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ သာယာဝေျပာေစျခင္း

Oxfam Briefing Paper တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္” ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ သာယာဝေျပာေစျခင္း ; အေသးစားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအလားအလာကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ” တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းေဒသရွိ အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား၊