ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္လာသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာနည္းလမ္းေတြအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ပါဝင္တဲ့ Knowledge Note အျဖစ္ ReliefWeb ကေနထုတ္ျပန္ထားၿပီး ဒီထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန့္ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုနွစ္)

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန့္ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုနွစ္) ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာ ၁၂ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အပုဒ္ေပါင္း ၂၅ ခုပါဝင္ၿပီး ေျမ႐ုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ျပန္လည္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ေျမလြတ္၊ေျမလတ္၊ေျမလပ္၊ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ဗဟုုိေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခြင့္ရွိသည့္ ေျမပမာဏ၊ ခြင့္ျပဳကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ထုတ္ျပန္

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ August လအတြငး္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ MSDP စီမံကိန္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development

နမၼတူျမစ္ေပၚ ေရကာတာစီမံကိန္းေတြ တည္ေဆာက္ေနမႈ ေဒသခံေတြ ဘာေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္ရတာလဲ

  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ နမၼတူျမစ္ေပၚ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနမႈတို႔ကို ေဒသခံေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ေနၾကပါတယ္။ အဓီက အခ်က္ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာရယ္၊ ေဒသပါတ္၀န္းက်င္ ပ်က္ဆီးမွာကို စီုးရီမ္တာေတြရယ္ေၾကာင့္ နဲ အတူ ေဒသခံလူေတြအတြက္ အက်ဳိးစီးပြား မရွိဖူးလို႔ ယူဆၾကတဲ့ အတြက္ပါ။

ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ျမိဳ ့ေလးျမိဳ ့တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္မည္

သစ္ေတာဦးစီးငွာနမွ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေဆာင္ေလွ်ာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ထား၀ယ္၊ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး နဲ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕တို႔မွာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ ရယူျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျပဳလုပ္မယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သဘာ၀သစ္ေတာနယ္ေျမေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျမရယူျခင္း၊

အိမ္ၿခံေၿမဝန္ေဆာင္မွဳ ဥပေဒႀကမ္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန ့တြင္ အိမ္ၿခံေၿမဝန္ေဆာင္မွဳ ဥပေဒႀကမ္း ကိုအတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ၄င္းဥပေဒတြင္ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အိမ္ၿခံေၿမဝန္ေဆာင္မွဳေပးသူ၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးသူက လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား

ကမၻာ ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအကူးအေျပာင္းမႈအတြက္ ပံ့ပိုးရန္ကမ္းလွမ္း

ကမၻာ ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို ့ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ မွ သန္း၂၅၀ အထိ ေငြေၾကးအကူူအညီေပးမည္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ လူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာရန္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္မ်ားပိုမို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျပီး ေဒသခံပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထို ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး

Port Development and Integrated Intermodal Transport

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒနဲ ့ စီမံကိန္းေတြကို ေလ့လာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ကမ္းရိုးတန္းတေလ ွ်ာက္မွာ ဆိပ္ကမ္း (၉) ခု – စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ၊ သံတြဲ၊ ပုသိမ္၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊

YCDC ႏွင့္ အက်ိဴးတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ Outdoor ေၾကာ္ၿငာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွစ္(20)ရရွိထားေသာ FMIDecaux

FMIDecaux သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္နံပါတ္တစ္ Outdoor ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီျဖစ္ေသာ JCDecaux S.A. (“Euronext Paris:DEC”) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ FMI (First Myanmar Investment Co., Ltd.) တို ့အက်ိဴးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ရန္ကုန္တျမိဳ ့လံုးမွာရွိတဲ့ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္

Status of Road Transport and Transit Facilitation in Myanmar

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ကားလမ္းပိုင္းနဲ့ အကူးအေျပာင္း ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရး အေျခအေနေတြကို ေလ့လာနိုင္မယ့္ ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးက႑မွာ ခရီးသြားျပည္သူေတြရဲ့ ေမာေတာ္ကားလမ္း အသံုးျပဳမႈက အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ၈၆ ရာခိုင္နႈန္းထိ ရွိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ – ဒုတိယအမ်ားဆံုးက ရထားအသံုးျပဳ