2017 ခုနစ္ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္း စစ္တမ္း

JICA ရဲ့ အေထာက္အပံ့ DICA ကေန ထုတ္ေဝတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနစ္ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္း စစ္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ရဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိထားျပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ Greater

ကရင္ျပည္နယ္္္ ၊ လြိုင္ေကာ္‌ခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဘားအံခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘားအံျမို့နယ္၊ လွိုင္းဘြဲ့ျမို့နယ္နွင့္ သံေတာင္ျကီးျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို

ကရင္ျပည္နယ္္္ ၊ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေကာ့ကရိတ္ျမို့နယ္နွင့္ ျကာအင္းဆိပ္ျကီးျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ

ကရင္ျပည္နယ္္္ ဖာပြန္ခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဖာပြန္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဖာပြန္ျမို့နယ္္ ၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ PDF

ကရင္ျပည္နယ္္္ ျမဝတီခရိုင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမဝတီခရိုင္္အတြင္းရွိ ျမဝတီျမို့နယ္ ၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ PDF

ကရင္ၿပည္နယ္အတြင္း ၿပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား

ကရင္ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ပထမအၿကိမ္ (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) အတြင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒ (၁၅) ခု ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ဥပေဒ (၁၀) ခု စုစုေပါင္း ဥပေဒ (၂၅) ခု ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ (၁,၅၇၄,ဝ၇၉) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ (၃.ဝ၆) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၃ နွင့္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း နွစ္ခုကို နွိုင္းယွဉ္ျကည့္ပါက ကရင္ျပည္နယ္သည္ (၁၆၆)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္

Open Myanmar Initiative မွ ထုတ္ေဝသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားအနက္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရေငြ၊ သံုးေငြ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ ဝင္ေငြ၏ ၉၄.၈၉%ကို ျပည္ေထာက္စု ေထာက္ပံ့ေငြမွ