ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံျမိဳ႔နယ္ တန္ ၄၀၀၀ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုု ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး သတင္းစာရွင္းမည္

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံျမိဳ႔နယ္ တန္ ၄၀၀၀ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုု အား ယခုု ႏွစ္ မွ စတင္ျပီး ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ျဖင္႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုုသိုု႔ ျပင္ဆင္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္ယူျခင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စမ္းသပ္လည္ပတ္မွုု မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္႔ လံုုး၀ ပြင္႔လင္းစြာသေဘာထားရယူခဲ႔ျခင္း မရွိခဲ႔ေပ။ အလားတူ ေဒသခံမ်ား သည္႔ ယခုု

ကယားျပည္နယ္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ 2018

ကယားျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ အခြင့္အလမ္းေလ့လာမွဳ အစီရင္ခံစာသည္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္းျပီး ေနထိုင္သူလူဦးေရနည္းပါးလွသည့္ ကယားေဒသတြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံလိုၾကသူမ်ားအတြက္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန ၊ ေျမယာအသံုးခ်မွဳ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းမ်ား ၊ ရရွိအသံုးျပဳနိုင္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္တဲ ့သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား ၊

ကယားျပည္နယ္္၊ လြိုင္ေကာ္‌ခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကယားျပည္နယ္္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ လြိုင္ေကာ္‌ခရိုင္္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လြိုင္ေကာ္ျမို့နယ္၊ ဒီေမာဆိုးျမို့နယ္၊ ဖရူးဆိုးျမို့နယ္နွင့္ ရွားေတာျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး

ကယားျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကယားျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ (၂၈၆,၆၂၇) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (ဝ.၅၆) ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ လူဦးေရ အနည္းပါးဆံုးေဒသ ျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ ကယားျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္

Open Myanmar Initiative မွ ထုတ္ေဝသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားအနက္ ကယားျပည္နယ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရေငြ၊ သံုးေငြ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ ဝင္ေငြ၏ ၉၇.၁၆%ကို ျပည္ေထာက္စု ေထာက္ပံ့ေငြမွ

လွ်ပ္စစ္မီးရရင္ ဘာမဆို လုပ္ခ်င္တယ္

မူအက္စတာ ကႏၱရစတီတိုင္းမ္၊ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၁၁) ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးအပါအ၀င္ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ အေျခအေနကို ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ Charts မ်ား အသံုးျပဳ၍ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္၊ ေဆာင္းပါးတုိ႔ျဖင့္ ဂ်ာနယ္တစ္ခုတည္းတြင္ အထူးျပဳ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္