ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သိမွတ္ထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ေျပာဆိုသံေတြ ထြက္လာေနတာမို႔ သတင္းက႑မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးကားလို႔ ရေစရန္ အတြက္ ျမစ္စံုနဲ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ေဒတာမ်ားကို ျမန္မာျပည္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု-ျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္း

ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ျမိဳ ့ေလးျမိဳ ့တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္မည္

သစ္ေတာဦးစီးငွာနမွ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေဆာင္ေလွ်ာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ထား၀ယ္၊ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး နဲ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕တို႔မွာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ ရယူျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျပဳလုပ္မယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သဘာ၀သစ္ေတာနယ္ေျမေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျမရယူျခင္း၊

သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ကြက္မ်ားစာရင္း

ရတနာနယ္ေျမအသီးသီးရွိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာလုပ္ကြက္မ်ားမွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ လုပ္ကြက္မ်ားစာရင္းျဖစ္သည္။ လံုးခင္း၊ ဖားကန့္ရတနာနယ္ေျမတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ကြက္ ၂၉၃ ကြက္၊ ခႏၱီးရတနာနယ္ေျမတြင္ ၅ ကြက္၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၅၉ ကြက္၊ မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ခရိုင္္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗန္းေမာ္ျမို့နယ္၊ မံစီျမို့နယ္၊ ေရွြကူျမို့နယ္နွင့္ မိုးေမာက္ျမို့နယ္လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ မိုးညွင္းခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မိုးညွင္းျမို့နယ္၊ မိုးေကာင္းျမို့နယ္နွင့္ ဖားကန့္ျမို့နယ္္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမစ္ျကီးနားျမို့နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ျမို့နယ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ျမို့နယ္၊ တနိုင္းျမို့နယ္၊ ခ်ီေဖြျမို့နယ္နွင့္ ေဆာ့ေလာ္ျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ

ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ား

ပထမအႀကိမ္မွ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၾကယ္ ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ႔မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ Open Myanmar Initiative မွ ထုတ္ျပန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ထားခ်က္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ Excel Document တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုခရိုင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပူတာအိုခရိုင္္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပူတာအိုျမို့နယ္၊ ေနာင္မြန္းျမို့နယ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမို့နယ္၊ ေခါင္လန္ဖူးျမို့နယ္ နွင့္ မခ်မ္းေဘာျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ

ကခ်င္ၿပည္နယ္အတြင္း ၿပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား

ကခ်င္ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ပထမအၿကိမ္ (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) အတြင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒ (၁၆) ခု ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ဥပေဒ (၂၇) ခု စုစုေပါင္း ဥပေဒ (၄၃) ခု ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ (၁,၆၈၉,၄၄၁) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၃.၂၈) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္သာ အမ်ိုးသားဦးေရအခ်ိုးမွာ အမ်ိုးသမီးဦးေရအခ်ိုးထက္ မ်ားေနလ်က္ရွိကာ က်န္တိုင္းေဒသ​ျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိုးသမီးဦးေရအခ်ိုးမွာ