ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္(၃)ခုအေၾကာင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္အစမွာပဲ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း(၃)ခုကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉)ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ ခြင့္ျပဳလုိက္တာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈေကာ္မတီေတြက ခြင့္ျပဳေပးလုိ႔ရတဲ့ ေဒၚလာငါးသန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္းေျခာက္ေထာင္ေအာက္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ဟသၤာတခရိုင္္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဟသၤာတခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဇလြန္ျမို့နယ္၊ ေလးမ်က္နွာျမို့နယ္၊ ျမန္ေအာင္ျမို့နယ္၊ ျကံခင္းျမို့နယ္၊ အဂၤၸူျမို့နယ္ နွင့္ ဟသၤာတျမို့နယ္္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ေျမာင္းျမခရိုင္္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေျမာင္းျမခရိုင္္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဝါးခယ္မျမို့နယ္၊ အိမ္မဲျမို့နယ္နွင့္ ေျမာင္းျမျမို့နယ္္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ဖ်ာပံုခရိုင္္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဖ်ာပံုခရိုင္္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘိုကေလးျမို့နယ္၊ ေဒးဒရဲျမို့နယ္၊ က်ိုက္လတ္ျမို့နယ္နွင့္ ဖ်ာပံုျမို့နယ္္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ပုသိမ္ခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုသိမ္ျမို့နယ္၊ ကန္ျကီးေထာင့္ျမို့နယ္၊ က်ံုေပ်ာ္ျမို့နယ္၊ ငပုေတာျမို့နယ္၊ သာေပါင္းျမို့နယ္၊ ေက်ာင္းကုန္းျမို့နယ္ နွင့္ ေရျကည္ျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ လပြတၱာခရိုင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ လပြတၱာခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လပြတၱာျမို့နယ္နွင့္ ေမာ္လျမိုင္ကြ်န္းျမို့နယ္္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ မအူပင္ခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ မအူပင္ခရိုင္္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဓနုျဖူျမို့နယ္၊ ေညာင္တုန္းျမို့နယ၊္ မအူပင္ျမို့နယ နွင့္္ ပန္းတေနာ္ျမို့နယ္၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီ္းတြင္ လူဦးေရ (၆,၁၈၄,၈၂၉) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၁၂.၀၁) ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ လူဦးေရ၏ (၇၀) ရာခိုင္နႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ျပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးမွာ (၈၆)