ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေရအားလ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းတို႔တြင္ ေရအားလ်ပ္စစ္ထုတ္ယူနိင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ လ်ပ္စစ္(၃၀)မီဂၢ၀ပ္ အထက္ ရရွိႏိုင္မည့္ ေရအားလ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း(၉)ခု၊ (၁၀)မဂၢ၀ပ္ကေန (၃၀)မီဂၢ၀ပ္ အတြင္း ထုက္ယူ ရရွိႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း(၃)ခု နဲ အေသးစားေရအားလ်ပ္စစ္ ထုက္လုပ္နိင္မည့္ လုပ္ငန္း(၁၆)ခု

E-Visa ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနႏွင့္ တမူး ႏွင့္ ရိေခါရ္ နယ္စပ္ဂိက္မ်ားမွတဆင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိုသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ႏွင့္ သတ္တမ္းအျပည့္ ျပည္၀င္ ဗီဇ ရွိပါက အိႏိၵယ ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ ၀င္ထြက္ေပါက္ ဂိက္(၂)ခု ျဖစ္သည့္ တမူးႏွင့္ ရိေခါရ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္

ခ်င္းျပည္နယ္ ၊ မင္းတပ္ခရိုင္္္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ မင္းတပ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မင္းတပ္ျမို့နယ္၊ မတူပီျမို့နယ္၊ ကန္ပက္လက္ျမို့နယ္နွင့္ ပလက္ဝျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး

ခ်င္းျပည္နယ္ ၊ ဖလမ္းခရိုင္္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဖလမ္းခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖလမ္းျမို့နယ္၊ တီးတိန္ျမို့နယ္နွင့္ တြန္းဇံျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို

ခ်င္းျပည္နယ္ ၊ ဟားခါးခရိုင္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌါနမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဟားခါးခရိုင္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟားခါးျမို့နယ္နွင့္ ထန္တလန္ျမို့နယ္မ်ား၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ

ခ်င္းၿပည္နယ္အတြင္း ၿပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား

ခ်င္းၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ပထမအၿကိမ္ (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) အတြင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒ (၁၃) ခု ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ဥပေဒ (၂၀) ခု စုစုေပါင္း ဥပေဒ (၃၃) ခု ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ (၄၇၈,၈၀၁) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (ဝ.၉၃) ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ကယားျပည္နယ္ျပီးလွ်င္ လူဦးေရ အနည္းပါးဆံုးေဒသ ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပညနယ္၏္ လူဦးေရဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊

ခ်င္းၿပည္နယ္အတြင္း ၿပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား

ခ်င္းၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ပထမအၿကိမ္ (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) အတြင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒ (၁၃) ခု ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ဥပေဒ (၂၀) ခု စုစုေပါင္း ဥပေဒ (၃၃) ခု ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား