တိုင္းေဒသႀကီးယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒေပၚအေျခခံၿပီးဘာသတင္းေတြလုပ္လို႔ရႏိုင္မလဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာက်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၈/၂၀၁၈) အျဖစ္ ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္း၊ ေဆာင္းပါး ထုတ္လုပ္ေရးသားႏုိင္မယ့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို စုစည္းမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒပါ ႏႈန္းထားေတြက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒအေၾကာင္း တေစ့တစ္ေစာင္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကစတင္ျပဌာန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္၊ ယခု၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီး ပထမအႀကိမ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒအမွတ္ (၈/၂၀၁၃)အျဖစ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကို စတင္ျပဌာန္းခဲ့တာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ ပထမဆံုးယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒ (၈/၂၀၁၃)မွာ ဥပေဒမျပဌာန္းခင္ အရင္ေကာက္ခံတဲ့ႏႈန္းထားထက္