ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ

/ /

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ စုစုေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ကို ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၆.၂ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

 

ပံုမွန္္ေစ်းႏႈန္းဆိုတာ အေျခခံႏွစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြ ကိုေခၚတာပါ။က႑အလိုက္တိုးတက္မႈႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ ကေတာ့ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ရာခိုင္ႏႈန္္းအလိုက္တိုးတက္ဖို႔ကိုလည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒမွာခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္းဆိုတာက သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလို္က္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရဲ႕ေစ်းႏႈန္းကိုေခၚတာ ပါ။ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္းေတြအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြမွာ ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းကေန ေငြက်ပ္၁၀၁.၃၄၅ဘီလီယံ ကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသြားဖို႔ရွိေနပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးမွာ ႏွစ္အလို္က္ေစ်းႏႈန္းေတြအရ လယ္ယာက႑ႀကီးရဲ႕ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားကို ၃၂.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၁.၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို စက္မႈက႑ႀကီးရဲ႕ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားကို ၃၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၂.၈ ရာခို္င္ႏႈန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈက႑ႀကီးရဲ႕ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားကို ၃၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၆.၂ရာခိုင္ႏႈန္္းကို အသီးသီးျဖစ္ေပၚဖို႔ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာပါ။

 

က႑ႀကီးတိုင္းမွာအရင္ႏွစ္ထက္ပိုမိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပွ်ွမ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (Per Capita GDP) ကို ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္းအရ ေငြက်ပ္ ၁၆၆၅၅၈၈ ကေန ေငြက်ပ္ ၁၈၄၆၈၀၅ ကို တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မွဳႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳတန္ဖိုး (Per Capita GDP)

2019-19 LEG law

ရင္းျမစ္ – ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

Facebook Comments