ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး(၃/၂၀၁၉) ထုက္ျပန္ခ်က္

/ /


ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ထုက္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးလိုသူေတြ အတြက္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာတြင္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း(၄)ခု ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း(၁၃)ခု ရွိကာ MIC မွ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း(၄)ခု ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း (၃)ခု၊ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း(၁၀)ခု ပါဝင္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၀၂.၈၈၆)သန္း၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (၉၀၄၆)ဦး ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈက႑(၁၀)ခု၊ေမြး/ေရ က႑မွ(၂)ခု၊လယ္ယာက႑(၁)ခု၊လ်ပ္စစ္က႑(၁)ခု၊စက္မႈဇုန္(၁)ခု ႏွင့္ အျခားက႑(၁)ခု ပါဝင္ေၾကာင္း ထုက္ျပန္ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း(၃)ခု ရွိျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးေကာ္မတီမွ တစ္ခု၊ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ တစ္ခု ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မွ တစ္ခု ပါဝင္ကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁.၂၄၈)သန္း အပါအဝင္ က်ပ္(၁၀၇၅၀)သန္း ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


Facebook Comments